ఏపి మహిళలకు ₹15,000, పురుషులకు ₹10,000 మొదటిగా ఈ జిల్లాలకు జమ| YSR Cheyu...