అమ్మఒడి 13000 ఇంకా జమ కానివారికి ఇలా చేస్తే వెంటనే డబ్బులు జమ అవుతుంది |...