అమ్మ ఒడి పడనివారికి ₹13,000 మళ్లీ 12 జిల్లాల వారికి కొత్త తేది.. ఈరోజే జ...