రేపు రేషన్ కార్డు ఉన్నవారికి ₹10,000 ఉ"11"గం,,లకు అందరికీ జమ | Jagananna...