విద్యార్దులకు వేసవి శెలవులు పై పండగలాంటి వార్త| ap schools summer holida...