రేషన్ కార్డు ఉన్నవారికి వచ్చే నెల బియ్యం బంద్ ప్రతి కార్డుకి ₹2,000 పంపి...