రేపే తల్లుల ఖాతాలో ₹10,000+₹13,000 డబ్బులు విడుదల పడాలంటే ఈ 1 పని చేయండి...