రేపు విద్యార్థులకు ₹10,000, మహిళలకు ₹15,000, రైతులకు ₹5,500 ఒకేసారి ఖాతా...