మరో కొన్ని గంటల్లో రైతుల ఖాతాలో జగన్ - ₹2,000+8,500 మోడి ₹4,000 జమ | r...