జనవరి 2023: రైతులకు రూ.10,000 జమ ముందుగా ఈ జిల్లాల వాళ్ళకి - AP CM Jaga...