రేపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బంద్ స్కూల్స్, కాలేజీలు అన్నీ క్లోజ్ | AP School...