దిశ మార్చుకున్న తుఫాన్ ఈ 9 జిల్లాలకు భారీ వర్షాలు స్కూల్స్, కాలేజీలకు సె...