వాతావరణశాఖ హెచ్చరిక 7 డిసెంబర్ నుండి ఈ జిల్లాలో భారీ తుఫాన్ తో వర్షం | W...