ఏపి విద్యార్థులకు రేపటి నుంచి 15 రోజులు సెలవులు ప్రకటించిన జగన్ | AP Sch...