ఏపి ప్రజలకు పండగలాంటి వార్త:- మహిళలకు ₹12,500, విద్యార్థులకు ₹10,000, రై...