మొదటి కోటి సోమవారం నాడు ఈ అద్భుతం చూసారా | koti somavaram vratam | karth...