ఈ నెల 29 వ తేదిన రైతుల ఖాతాలో ₹12,500 జమ | Ysr Zero Interest Subsidy Sta...