కార్తీక పౌర్ణమి ముందు జరిగే అయ్యప్ప స్వామి పడి పూజ చూస్తే 100 జన్మల పుణ్...