మోడీ ప్రభుత్వం ఇస్తుంది అందరు రైతులకి ₹30000 || PM పంట రుణాల తగ్గింపు |...