అమ్మఒడి 10000 ఒకసారి 3000 మరోసారి పడుతున్నాయి చూస్కోండి | Amma vodi paym...