అసలు ఈ చిలుక పేరు నాకు తెలియదు నాకు చెప్పండి 😮 Parrot Names pets and bi...