అందరూ రైతులకు 2 గుడ్ న్యూస్ ₹12000/rs జమ్మ | కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త రూల...