ఏపి విద్యార్థులకు శుభవార్త రేపు ఉ"12"గం,,లకు ₹20,000 జమ | Jagananna Amma...