అమ్మఒడి 3వ విడత ఈసారి 15,000+14,000రూ. నేరుగా ఖాతాలో ఈ తేదిన జమ | AMMAVO...