వచ్చేసింది.! స్కూల్స్, కాలేజీలకు సెలవులు AP Schools close 2022 || AP sch...