ఈ ఒక్క కండీషన్ తో స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించిన మంత్రీ| AP SCHOOL COLLEGE...