రేషన్ కార్డు ఉన్న వారికి 9 తేదీ 2 శుభవార్తలు.! AP Ration Card Holders 2 ...