ఈ-శ్ర‌మ్ కార్డు ఉంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి ప్రతి ఒక్కరికి.! పెద్ద శుభవా...