రైతులకు దిమ్మతిరిగే ట్విస్ట్ :- రేపు 12 గం,లకు 6,000+4,000రూ ఖాతాలో జమ |...