వైస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి 100 అడుగుల బొమ్మ ఎక్కడో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు...