వాతావరణశాఖ హెచ్చరిక 8 సెప్టెంబర్ నుండి ఈ జిల్లాలో భారీ తుఫాన్ పాటు వర్షం...