కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి రేషన్ కార్డుదారులకు ఉచిత రేషన్ కావాలంటే కొత్త రూల...