కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి తెల్లరేషన్ కార్డుదారులకు ఉచిత రేషన్ కావాలంటే కొత్...