రైతులకి రుణామాఫీ 2021 కొత్త లిస్ట్ జారీ | 24.66 కోట్లు రైతులకు 1 లక్ష వర...