కరోనా నేపథ్యంలో రేషన్ కార్డ్ లేనివాళ్లకు ఉన్నవాలకి శుభవార్త | ఈ 2 ఉచితం ...