బ్యాంక్ లోన్స్ ఉన్నవారికి RBI శుభవార్త.! ఏంటో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు |...