వాతావరణశాఖ హెచ్చరిక 16 మే నుండి ఈ 5 జిల్లాలో భారీ తుఫాన్ తో పాటు వర్షం ⛈...