5 డిసెంబర్ 2020 నుండి కొత్త రూల్స్ - గ్యాస్,బ్యాంకు,Train, Insurance Fre...