ధంతేరాస్‌కు రోజు ఈ వస్తువులు కొంటే దరిద్రాన్ని ఇంటికి తెచ్చుకున్నట్లు జ...