సీఎం జగన్ బంపర్ ఆఫర్ మినీ ట్రక్కులు వాహనాలు పొందడానికి ఈ 11 ఆర్హతలు తప్ప...