వాతావరణశాఖ హెచ్చరిక ఈ జిల్లాలో జులై 6 నుండి భారీ వర్షం తో పాటు ఊరుములు, ...