వాతావరణశాఖ హెచ్చరిక ఈ జిల్లాలో జులై 5 నుండి భారీ తుఫాన్ తో పాటు ఊరుములు,...