వాతావరణశాఖ హెచ్చరిక ఈ జిల్లాలో జులై 14 నుండి భారీ వర్షం తో పాటు ఊరుములు,...