వాతావరణశాఖ హెచ్చరిక AP లో ఈ 4 జిల్లాల్లో జూన్ 2 నుండి భారీ వర్షాలు పిడుగ...