గ్యాస్ వాడే ప్రతి ఒక్కరికి 40 లక్షలు వస్తాయి| LPG Consumers 40 Lakh Insu...