వాతావరణశాఖ హెచ్చరిక ఈ జిల్లాలో జూన్ 11 నుండి భారీ తుఫాన్ తో పాటు ఊరుములు...