తెలంగాణ ప్రజలకు శుభవార్త ఈ రోజు నుండి కార్లు, దుకాణాలు బస్సులు, Hotels శ...