ఈ రోజు నుండి ప్రత్యేక రైళ్లు లింగంపల్లి నుంచి బయలుదేరిన తొలి రైలు రాష్ట్...