9 ఏప్రిల్ 2020 నుండి రేషన్ కార్డ్ ఉన్నవారికి ₹2500 వస్తుంది | Modi Schem...