11 ఏప్రిల్ 2020 నుండి బ్యాంక్ ఖాతా ఉన్నవాలకి ₹20000 వస్తుంది | Today new...